ႏုိင္ငံတကာ ဓာတုေဗဒ ပညာႏွစ္ ( 2011 )

| Wednesday, June 22, 2011
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ဓာတုေဗဒ ပညာရပ္ႏွစ္ International year of Chemistry ဟုယူနက္စကိုအဖြဲ႔ ၾကီးက သတ္မွတ္ထား ရွိသည္။  ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကို အာကာသသိပၸံ ပညာႏွစ္ International year of Astronomy၊ ၂၀၁၀ ကို ဇီ၀မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွစ္ International year of Biodiversity စသည္ျဖင့္ သဘာ၀သိပၸံႏွစ္မ်ားကို ABC အဂၤလိပ္အကၡရာ အစဥ္အလိုက္ သတ္မွတ္ ထားရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၄ ႏို္င္ငံ ပါ၀င္သည့္ အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ေသာ ၁၉၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀ၾကီးတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွ IYC ႏွစ္ကို ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ UNESCO ႏွင့္ IUPAC ေခၚ ဓာတုေဗဒပညာႏွင့္ အသံုးခ် ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ႏို္င္ငံတကာသမဂၢ တို႔ကို တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
 
လူထုအၾကား ကမၻာ့လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဓာတုသိပၸံပညာ သိနားလည္မႈ တိုးပြား က်ယ္ျပန္႔ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူငယ္မ်ားအၾကား ဓာတုသိပၸံကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေစရန္၊ အမ်ဳိးသမီး ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရန္ႏွင့္ မဒမ္က်ဴရီ၏ ႏုိဘယ္ဆု ရာျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာ ဓာတု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီး တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ကို ဂုဏ္ျပဳရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ထားရွိသည္။

၂၀၁၁ တစ္ႏွစ္တာကာလလံုးတြင္ ဓာတုနည္းပညာဆိုင္ရာ အႏုပညာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္တို႔ကို တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။ အသိပညာ ဗဟုသုတတိုးပြားေစျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး က႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားရွိသည္။ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ www.chemistry2011.org ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ ဓာတုေဗဒႏွစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 CHEMISTRY FIELD Blogger Template by Dzignine